Vannbokhandelen

Merk at det kan ta noen dager å flytte alle de nesten 350 produktene vi tilbyr fra gammel til ny handelsløsning. Men alt kommer!
Og er det noe du bare MÅ ha i mens, er det fint om du kontakter oss om det.

Eldre rapporter

Norsk Vann rapporter som er eldre enn 10 år kan lastes ned gratis under:

Rapporter fra 2011
 • 187 Kommunal overtalelse av vannverk organisert som andelslag eller samvirkeforetak
 • 186 Veiledning i omorganisering av andelsvannverk til samvirkeforetak
 • 185 Fett i avløpsnett, Kartlegging og tiltaksforslag
 • 184 Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde
 • 183 Veiledning om regulering av VA-tjenester til næringsmiddelindustri
 • 182 Prøvetaking av avløpsvann og slam
 • 181 Veiledning i bygging og drift av drikkevannsbasseng
 • 180 Fjernavlesning av vannmålere
 • 179 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp
Rapporter fra 2010
 • 178 Grunnundersøkelser for infiltrasjon—mindre avløpsanlegg
 • 177 Drikkevannskvalitet og kommende utfordringer—problemoversikt og status
 • 176 Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene
 • 175 Vann og avløp for nye i bransjen—læreplan
 • 174 Hygienisering av avløpsslam. Langtidslagring og enkel rankekompostering. Resultater fra 3 års valideringstesting
 • 173 Veiledning for bruk av duktile støpejernsrør
Rapporter fra 2009
 • 172 Trykktap i avløpsnett
 • 171 Erfaringer med lekkasjekontroll
 • 170 Veiledning til bestemmelse av god desinfeksjonspraksis
 • 169 Optima desinfeksjonspraksis fase 2
 • 168 Veiledning for dimensjonering av avløpsrenseanlegg
 • 167 Veiledning for kjøp av VA-kjemikalier
 • 166 Tiltak for å bedre fosforfjerningen på kjemiske renseanlegg
 • 165 Innsamlingsverktøy for vedlikeholdsdata
Rapporter fra 2008
 • 164 Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann
 • 163 Veiledning for innhenting og evaluering av tilbud på analyseoppdrag
 • 162 Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering
 • 161 Helsemessig sikkert vannledningsnett
 • 160 Driftserfaringer med membranfiltrering
 • 159 Håndbok i kildesporing i avløpssystemet
 • 158 Termoplastrør i Norge—før og nå
Rapporter fra 2007
 • 157 Organiske miljøgifter i norsk avløpsslam
 • 156 Veiledning for oljeutskilleranlegg
 • 155 Norm for merking og FDV-dokumentasjon i VA-prosjekter
 • 154 Norm for tagkoding i VA-anlegg
 • 153 Norm for symboler i driftskontroll-systemer for VA-sektoren
 • 152 Veiledning for anskaffelse av driftskontrollsystemer i VA-sektoren
 • 151 Veiledning for vedlikeholdssystemer
 • 150 Dataflyt; Klassifisering av avløpsledninger
Rapporter fra 2006
 • 149 Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett
 • 148 Veiledning i utarbeidelse av prøvetakingsprogrammer for drikkevann
 • 147 Optimal desinfeksjonspraksis for drikkevann
 • 146 Bærekraftig vedlikehold
Rapporter fra 2005
 • 145 Inspeksjonsmanual for avløpssystemer. Del 1—ledninger
 • 143 Kartlegging av mulig helserisiko for abonnenter berørt av trykkløs vannledning ved arbeid på ledningsnettet
 • 142 NORVARs benchmarkingsprosjekt 2004
Rapporter fra 2004
 • 141 Trenger Norge en VA-lov?
 • 140 NORVARs videre arbeid med slam
 • 139 Erfaring med klorering og UV-stråling av drikkevatn
 • 138 Veiledning for kontrahering av rådgivings- og prosjekteringstjenester innen VAR-teknikk
 • 136 Hygieniske barriærer og kritiske punkter i vannforsyningen: Hva har gått galt?
 • 135 Vannledningsrør i Norge—Historisk utvikling
Rapporter fra 2003
 • 133 IT-strategi for VA-sektoren
 • 132 Nytt system for prosjektvirksomheten i NORVAR
 • 131 Effektivisering av avløpssektoren
 • 130 Gjenskaffelseskostnader for norske vann- og avløpsanlegg
 • 129 Rørinspeksjon med videokamera
Rapporter fra 2003–2000
 • 129 Bruk av resultatindikatorer og benchmarking i effektivitetsmåling av kommunale VA-virksomheter
 • 127 Vassdragsforbund for Mjøsa og tilløpselvene
 • 126 Organisering og effektivisering av VA-sektoren
 • 125 Mal for froenklet VA-norm
 • 124 Læreplan for ADK 1
 • 123 Utslipp fra mindre avløpsanlegg
 • 122 Prosessen ved utarbeidelse av miljømål for vannforekomster
 • 121 Kjøkkenavfallskverner for håndtering av matavfall
 • 120 Strategi for norske vann- og avløpsverk
 • 119 Omstruktureringer i VA-sektoren i Norge
 • 116 Scenarier for VA-sektoren år 2010
 • 115 Pumping av avløpsslam
 • 114 Læreplan for driftsoperatør vann
 • 113 Læreplan for driftsoperafør avløp
 • 112 Erfaringer med nye renseløsninger for mindre utslipp
 • 111 Eksempel på driftsinnstruks for silanlegg
 • 110 Veileder i konkurranseutsetting
 • 109 Resultatindikatorer som styringsverktøy for VA-ledelsen
 • 108 Data for dokumentasjon av VA-sektorens infrastruktur og resultater
 • 107 Utslipp fra mindre avløpsanlegg
 • 106 Effektiv bruk av driftsinformasjon på renseanlegg; mal for rapportering
 • 105 Sjekkliste plan- og byggeprosess for silanlegg
 • 104 Nitrogenfjerning og biologisk fosforfjerning
 • 103 Returstrømmer i renseanlegg
 • 102 Nitrogenfjerning ved norske avløpsrenseanlegg
 • 101 Status og strategi i VA-opplæringen
 • 100 Sammenhengen mellom kvalitet, service og pris på kommunale vann- og avløpstjenester

Rapporter fra perioden 1987–1999 kan lastes ned samlet via denne linken (144,9 MB).