Om prosjektsystemet i Norsk Vann

Kort om Norsk Vann Prosjekt

Norsk Vann Prosjekt (prosjektsystemet) ble etablert i 2004 for å gi mulighet for å gjennomføre felles utviklingsprosjekter innenfor vannbransjen. Prosjektsystemet vil i hovedsak finansiere prosjekter som skal bidra til å løse utfordringer som de fleste av andelseierne (kommuner/vann- og avløpsselskap) i Norsk Vann har.

Prosjekt- og utviklingsarbeidet i regi av Norsk Vann finansieres ved at de andelseierne som er med i prosjektsystemet betaler kr 2,60 per innbygger (2023). Dette vil gi ca. 12 millioner kr i prosjektmidler for 2023.

Hvem kan foreslå prosjekter?

Det er de andelseierne i Norsk Vann som er med i prosjektsystemet, som kan foreslå prosjekter. Tilknyttede organisasjoner (rådgivere, leverandører, undervisningsinstitusjoner m.m.) kan fremme prosjektforslag gjennom medlemmer som har forslagsrett i Norsk Vanns prosjektsystem.

For å ha mulighet til å konsentrere innsatsen og prioritere prosjektforslagene er det utarbeidet et sett med kriterier. Det er viktig å skjele til disse kriteriene ved innsending av prosjektforslag. Prioriteringskriteriene er beskrevet i Norsk Vanns mal for prosjektbeskrivelse.

Her er en mal for prosjektbeskrivelser.

Hvem bestemmer hvilke prosjekter som skal gjennomføres?

Prosjektforslagene sendes på høring blant deltakerne og behandles også av fagkomiteene i Norsk Vann. Basert på innspill fra komitéene og høringen innstiller direktøren i Norsk Vann overfor styret hvilke prosjekter som bør prioriteres. Styret i Norsk Vann tar den endelige beslutningen om hvilke prosjekter som skal gjennomføres.

Hva skjer når prosjektet er gjennomført?

De aller fleste prosjekter munner ut i en Norsk Vann rapport. De som deltar i finansieringen av prosjektsystemet får tilsendt prosjektrapportene etter hvert som de foreligger og kan også laste de ned fritt i VANNbokhandelen (man må være innlogget).

Medlemmer i Norsk Vann som ikke er med og finansierer prosjektsystemet kan kjøpe rapportene til halv pris, og alle andre kan kjøpe til full pris. Noen prosjekter resulterer i andre sluttprodukter enn rapporter, eksempelvis juridiske hjelpemidler, læremateriell, brosjyrer m.v.

Vedtatte prosjekter 2023

Styret i Norsk Vann har sluttført prioriteringsprosessen og vedtatt hvilke prosjekter som skal startes opp i 2023. Ved prioriteringen er det lagt vekt på hvordan prosjektbeskrivelsene innfrir et sett prioriteringskriterier samt om forslagene bygger opp under viktige mål i strategiplanen.

Status pågående prosjekter

Klikk under for å få en oversikt over prosjekter som er under arbeid og når de er planlagt ferdig.