C 16 Stikkledninger i varerør

Rapport nr. C16/2023

Utgivelsesdato: august 2023

Forfattere: Katarina Hansen og Roger Eilertsen (Multiconsult), Nora Belling Mangen (Drammen kommune) og Stian Bruaset (SINTEF)

Drammen kommune har satt i gang et innovasjonsprosjekt for å undersøke inn/uttrekking av stikkledninger i varerør. Prosjektet har fått finansiell støtte fra Program for teknologiutvikling i vannbransjen, som er en offentlig støtteordning forvaltet av Folkehelseinstituttet.

Bakgrunnen for prosjektet er at stadig flere kommuner har begynt å samle stikkledninger i kummer, ofte med varerør, i stedet for direkte anboringer. Ved å legge stikkledninger i varerør kan man tilrettelegge for fremtidig utskifting og reparasjon uten oppgraving. Ved å samle alle tilkoblinger i kum, tilrettelegger man også for grøftefri utskiftning av hovedledning. Samtidig fjerner man anboringer, som er kjente svake punkter, fra lukket grøft til kummer med inspeksjonsmulighet. Det vil si at man minimerer faren for lekkasje, samtidig som man tilrettelegger for enklere reparasjon. En annen fordel er at man kan oppdage eventuelle lekkasjer ved at det renner inn i vannkummen via varerøret. Det er derimot ingen felles praksis på området, og det stilles ulike krav til utførelse av rør i rør i kommunene rundt om i landet. Kravene virker å være basert på en blanding av interne erfaringer, oppfatninger og antakelser.

Hovedmålet med prosjektet er å oppnå økt kunnskap om stikkledninger i varerør, og få ytterligere dokumentasjon på praktiske forhold rundt legging og trekking av ulike kombinasjoner av avvinklinger, diameter på varerør, type varerør osv. Dette for å legge til rette for en best mulig praksis på området.

Prosjektet ble gjennomført våren og høsten 2022, og gjennomføringen av forsøkene ble utført på et industriområde i Mjøndalen. Det ble totalt utført 44 ulike forsøk hvor trekkreftene varierte fra 19,5 kg (36 m, 32/60 PE, tverrgående riller, 60° bend) til 134,5 kg (100 m strekk 40/63 mm 90° + 60° bend). De fleste rørene var rundt 35 m lange.

Testene bygger videre på testingen som ble gjennomført av Asker kommune i 2018.