Veiledning til læresteder

Grunnlag for å bli godkjent som kursarrangør innen ADK

1. Kursarrangøren

Kursarrangøren skal være godkjent av Rådet for ADK1 sertifisering

ADK1 opplæringen skal finne sted innenfor offentlig videregående skole eller hos privat uavhengig skole/lærested registrert i foretaksregisteret. Private foretak må kunne fremvise gyldig skatteattest.

Med uavhengig lærested menes (fra Rådets behandling, sak 3/2017-4):

“Opplæring skal ikke skje ved skole eller opplæringssted som driver konsulent- eller entreprenørvirksomhet som hovedvirke. Det samme gjelder skole eller opplæringssted som eies eller på annen måte er tilknyttet slik virksomhet.”

Opplæringen skal ikke skje ved skole eller opplæringssted i en medlemsbasert bransjeorganisasjon. Det samme gjelder skole eller opplæringssted som eies eller er tilknyttet slik organisasjon som nevnt.

Ved endringer i eierskap skal godkjenningen vurderes på nytt av Rådet for ADK1 sertifisering.

2. Kvalifikasjonskrav til faglig leder

Faglig leder må ha teknisk fagskole/bachelor/master med minimum 2 års praksis innenfor ett eller flere av feltene: Prosjektering-, utførelse-, eller drift av VA-ledningsanlegg. Krav til dokumentasjon: CV med attester fra relevant praksis.

3. Utstyr og arealbehov

Kursarrangøren må inneha/leie det utstyr som kreves for å gjennomføre de praktiske delmålene av kurset.

Kursstedet må disponere arealer under tak, hvor de praktiske rørleggingsøvelsene kan gjennomføres effektivt og pedagogisk. Alle deltagere skal ha anledning til å gjennomføre øvelsene.

I praksis vil dette bety at kursstedet disponerer/ opparbeider en innendørs rørgrøft, hvor praktiske øvelser kan finne sted. Kursstedet må også disponere et egnet undervisningsrom med mulighet for bruk av vanlige brukte læremidler og mulighet for demonstrasjoner av utstyr og metoder.

4. Plikter for godkjent kursarrangør

Alle ADK1 kurs skal gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende læreplan, som er vedtatt av Rådet for ADK1 sertifisering.

Faglig leder skal være fast ansatt hos kursarrangøren og være tilgjengelig ved gjennomføring av ADK-kursene.

Faglig leder har ansvaret for å sikre at foredragsholdere har tilstrekkelig faglig og pedagogisk kompetanse. Endringer i faglig ledelse skal meldes Rådet for ADK1 sertifisering og godkjennes av dette.

Faglig representant fra kursarrangøren plikter å møte på de årlige lærermøtene.

Lærestedet skal legge til rette for at Rådet for ADK1 sertifisering kan gjennomføre kvalitetsbesøk.

Tilbaketrekking av godkjenning

Rådet for ADK1-sertifisering kan trekke tilbake godkjenningen dersom det avdekkes vesentlige eller gjentatte avvik i forhold til godkjenningen.

Etter 2 år uten kursvirksomhet må kursstedet opplyse om årsak til manglende aktivitet. 3 år uten aktivitet er normalt grensen for å kunne opprettholde godkjenning.

Etter 2 år uten deltakelse på lærermøter, må kursstedet opplyse om årsak til manglende aktivitet. 3 år uten deltakelse er normalt grensen for å kunne opprettholde godkjenning.

Kurssteder som mister sin godkjenning, må sende inn ny søknad for å kunne starte kursvirksomheten igjen.

Søknader skal inneholde
  • informasjon om søker/skole/foretak
  • kvalifikasjoner til faglig leder (inkl. CV og dokumentasjon på praksis)
  • gyldig skatteattest
  • kurslokaler
  • arealer for praktiske øvelser
  • liste over tilgjengelig utstyr for praktisk rørlegging
Rutiner

Eksamensoppgaver sendes fra sekretariatet etter forespørsel senest 2 uker før eksamen. Eksamensoppgavene er «ikke-offentlig informasjon» som kun skal være tilgjengelig under gjennomføringen av en eksamen.

Kursarrangøren retter eksamensbesvarelsene. Kravet til bestått eksamen er minst 65 % riktige svar, samt minst ett riktig svar på de mest sentrale delmålene.

Kursarrangøren skal sende sekretariatet en tilbakemelding vedrørende eksamensresultatet (antall eksamenskandidater/ antall bestått eksamen).

Kursarrangøren har ansvaret for å vurdere og evt. godkjenne kandidatenes praksis.

Kursarrangøren skal sende informasjon om den enkelte deltaker til sekretariatet etter gjennomført kurs, dokumentert godkjent praksis og bestått eksamen, ved bruk av dette skjemaet.

Sekretariatet utsteder ADK1 sertifikatene.

Sertifikat og faktura for sertifikatavgift sendes til kursarrangøren for distribusjon til den enkelte deltaker. Faktura for sertifikatavgift sendes fra Norsk Vann.

Vi ønsker nye læresteder velkommen, send din søknad til Rådet for ADK1 sertifisering.  

Søknadens krav til innhold står under. Likeså grunnlaget for å bli kursarrangør for ADK1.

Din søknad vil bli behandlet av Rådet. En avtale som beskriver vilkårene for godkjenning skal inngås mellom partene.

Rådet kan trekke tilbake godkjenningen dersom vilkårene for godkjenningen ikke innfris.

Det foreligger veiledningsmateriell til lærestedene.