Tilbud!

A 286 Veiledning i bruk av styrt infiltrasjon i vannforsyning (kun digital)

Rapport 286/2024

Utgivelse: Mai 2024

Forfattere: Bernt Olav Hilmo, Anna Seither, Hanne Kvitsand

Bruk av styrt infiltrasjon til drikkevannsformål er lite utbredt i Norge, i motsetning til våre naboland Sverige og Finland. Metoden har fått ny aktualitet som følge av klimaendringene, som påvirker både vannkvaliteten til norske råvannskilder, vannverkenes leveringssikkerhet og samfunnets behov for lavutslippsløsninger. Rapporten gir en oversikt over kunnskap og driftserfaringer fra bruk av infiltrasjon for vannbehandling og kapasitetsøkning ved norske vannverk, og vurderer potensialet for økt bruk av metoden i Norge. I tillegg kan rapporten brukes som en veileder for prosjektering, bygging og drift av vannforsyningsanlegg der styrt infiltrasjon skal benyttes som vannbehandlingsmetode eller som en metode for økt uttak av grunnvann.

Se en presentasjon av rapporten under, tatt opp på Norsk Vanns fagtreff 2024:

Want a discount? Become a member!