A 283 Organiske miljøgifter i norsk avløpsslam—Resultater fra undersøkelsen i 2022/23 (kun digital)

Rapport 283/2023

Utgivelse: Mai 2024

Forfattere: Liv Bruås Henninge, COWI og Line Diana Blytt, Norwaste

Denne rapporten gir resultatene av den siste undersøkelsen hvor det har blitt analysert på utvalgte organiske miljøgifter og medisinrester i avløpsslam fra flere norske avløpsrenseanlegg og biogassanlegg. Dette er samme type undersøkelse som har vært gjennomført med ca. fem års mellomrom siden 1996/97 og som er et samarbeid og spleiselag mellom Norsk Vann, Miljødirektoratet og anleggene. I denne undersøkelsen deltok 17 anlegg. Undersøkelsen gir også et viktig bilde på utviklingen av organiske miljøgifter i norsk avløpsslam over tid.
Det er utarbeidet grafer som viser utviklingen for de deltagende anleggene over tid, samt resultatene for denne undersøkelsen. Det er gledelig å se at for mange av de analyserte stoffene så går innholdet av miljøgiftene nedover, men det må bemerkes at disse kan ha blitt erstattet av andre miljøfarlige stoffer som det ikke analyseres på i denne undersøkelsen.
Resultatene fra prosjektet gir viktig informasjon om faktisk innhold, som anleggseiere kan bruke i sitt kildesporingsarbeid, samt om trender for innholdet av miljøgifter i avløpsslam. Resultatene vil dessuten være et viktig bidrag til framtidige risikovurderinger og som grunnlag for diskusjoner om innføring av eventuelle nye grenseverdier for avløpsslam brukt som jordforbedringsmiddel og gjødsel i Norge.

Want a discount? Become a member!