A 284 Mikroforurensninger i avløpsvann—resultater fra innløp- og utløpsvann fra 19 norske avløpsrenseanlegg (kun digital)

Rapport 284/2024

Utgivelse: Mai 2024

Forfatter: Liv Bruås Henninge (COWI)

I forslaget til revidert avløpsdirektiv fra EU som er forventet vedtatt før sommeren 2024, foreslås det et fjerde rensetrinn for fjerning av mikroforurensninger. Kravet vil gjelde alle avløpsrenseanlegg over 150 000 pe, samt anlegg i tettbebyggelser fra 10 000 pe med utslipp til sårbart område. Oppfyllelse av kravet skal dokumenteres ved 80% reduksjon av en rekke indikatorstoffer som er listet opp i Tabell 3 i vedlegg 1 til revidert direktiv. Tabell 3 består av 12 ulike organiske mikroforurensninger som finnes i avløpsvann, og de fleste av disse stoffene er legemiddelrester. For å undersøke hva slags konsentrasjonsnivå norsk avløpsvann har av disse stoffene, samt hvor mye av stoffene som fjernes, inviterte Norsk Vann norske renseanlegg til dette prosjektet for å kartlegge innhold av mikroforurensninger i innløps- og utløpsvann for norske avløpsrenseanlegg.

I denne rapporten presenteres resultater fra undersøkelsen. Det var 19 deltakende renseanlegg og det ble totalt samlet inn 191 prøver. Undersøkelsen viste at alle forbindelsene finnes igjen også i norsk avløpsvann og at dagens renseprosesser i liten grad fjerner de løste fraksjonene. Snarere kan det se ut som at eventuell partikkelbundet fraksjon løses ut i vannet gjennom renseprosessene.

Want a discount? Become a member!