Staus pågående prosjekter

Her er en oversikt over prosjekter som er under arbeid og når de er planlagt ferdig.

De fleste prosjektene munner ut i en Norsk Vann rapport.

Prosjekter med oppstart 2021

Nummer
18-2020
1-2021
2-2021
3-2021
4-2021
5-2021
6-2021
7-2021
8-2021
9-2021
10-2021
11-2021
Tittel
Kunstig infiltrasjon for klimasikker og bærekraftig vannforsyning i Norge (IT)
PFAS i drikkevann (IT)
Åpen fordrøyning (ST/IT)
Filmer om service av mindre avløpsrenseanlegg (GE)
Overvåkning av vannkvalitet på distribusjonsnettet (IT)
Nasjonal slamstrategi (AH)
Veiledning i samfunnsøkonomisk analyse innen VA (TLJ)
Utkast på terreng fra innvendig taknedløp (ST/IT)
Avløpsnettverket – utredningsmidler (AH)
Planlegging og drift av sjø- og pumpeledninger, en teknisk og økonomisk veiledning (AF)
Kartlegging og inndeling av sprinkleranlegg i farekategorier (EM/KF)
Kartlegging av antibiotikaresistens i norsk drikkevann og råvann (forprosjekt) (IT)
Planlagt ferdig
Juni 2022
Juni 2022

Prosjekter med oppstart 2020

Nummer
16-2019
1-2020
2-2020
3-2020
4-2020
5-2020
6-2020
7-2020
8-2020
9-2020
10-2020
11-2020
12-2020
13-2020
14-2020
15-2020
16-2020
17-2020
20-2020
Tittel
Mikroforurensninger og legemidler (AH)
Vannbransjens erfaringer med kommunesammenslåinger (TLJ)
Fremtidig kompetansebehov i vannbransjen (TLJ)
Investeringsbehov i vannbransjen 2021 - 2040 (AK)
Bransjeløft for norsk vannbransje i København 2020 (AH)
Nye veiledere/brukerstøtte på overvannsområdet (IT)
Lederutvikling som virkemiddel for å styrke vannbransjens utviklings- og innovasjonsevne - forprosjekt (YW)
Lokale avløpsforskrifter etter forurensningslovgivningen (ER)
Krav til kompetanse innen vannforsyning og avløp (IHS)
Kriterier for risikoanalyse av fjellsprengte vannbasseng (AF)
Veiledning for dimensjonering av mindre avløpsanlegg (GE)
Etableringsstøtte - Nasjonalt senter for vanninfrastruktur (YW)
Nytt læremateriell til avløpskurs driftspersonell (MS)
Ny veiledning om selvkost og for utarbeidelse av lokale forskrifter for vann- og avløpsgebyr (ISE)
Trykksenkning på vannledningsnettet - beste praksis (AK)
Tilknytning av eksisterende bygninger til kommunale ledninger (HS)
Helsemessig sikker drift av vannledningsnett - oppdatering (AF)
Sirkulær økonomi - muligheter, flaskehalser og tiltak (AH)
Fremtidens vann- og avløpssystemer (IT)
Planlagt ferdig
Mai 2021
Rapport ferdig
Rapport ferdig
Rapport ferdig
Juni 2021
August 2021
Ferdigstilt
Desember 2021
Oktober 2021
2021
September 2022
Desember 2021
Juni 2022
Juni 2021
Rapport ferdig
Desember 2021
2021
Desember 2021
2021

Prosjekter med oppstart 2019

Nummer
14-2018
5-2019
6-2019
8-2019
10-2019
11-2019
12-2019
13-2019
Tittel
Korrosjonsbeskyttelse – erfaring og ny kunnskap (IT)
Anskaffelser i vannbransjen – muligheter og barrierer for innovasjon (IT)
Veiledning for utarbeidelse av kommunedelplan for vann, avløp og vannmiljø (HS)
Veiledning - System for representativ prøvetaking avløpsrenseanlegg (EM/AH)
Revisjon av rapport 178/2010, Grunnundersøkelser for infiltrasjon (GE)
Bidrag fra Norsk Vann prosjekt i spleiselagsprosjektene BARRiNOR og SLAMiNOR (IT)
Kommunikasjonshåndbok og reklamefilm for vannbransjen (TBa)
Effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene (TLJ)
Planlagt ferdig
Rapport ferdig
Juni 2021
Januar 2021
Rapport ferdig
Desember 2022
Desember 2021
Rapport ferdig

Prosjekter med oppstart 2018

Nummer
6-2018
13-2018
Tittel
Nyere erfaringer med membranteknologi for vannbehandling (KF)
Implementering av bærekraftstrategien (AH)
Planlagt ferdig
Juni 2022
Desember 2021

Prosjekter med oppstart 2017

Nummer
5-2017
6-2017
Tittel
Krav til dimensjonering og utførelse av trykkpåkjent utstyr (FIA)
Lukt og smak i norsk drikkevann (KF)
Planlagt ferdig
Juni 2021
Mai 2021

Prosjekter med oppstart 2016

Nummer
3-2016
Tittel
MEMiNOR – Membranfiltrering av nordiske NOM-holdige overflatevann (KF))
Planlagt ferdig
Juli 2021