Status pågående prosjekter

Her er en oversikt over prosjekter som er under arbeid og når de er planlagt ferdig.

De fleste prosjektene munner ut i en Norsk Vann rapport.

Prosjekter med oppstart 2021

Nummer
18-2020
1-2021
2-2021
3-2021
4-2021
5-2021
6-2021
7-2021
8-2021
9-2021
10-2021
11-2021
Tittel
Kunstig infiltrasjon for klimasikker og bærekraftig vannforsyning i Norge
PFAS i drikkevann
Åpen fordrøyning
Filmer om service av mindre avløpsrenseanlegg
Overvåkning av vannkvalitet på distribusjonsnettet
Nasjonal slamstrategi
Veiledning i samfunnsøkonomisk analyse innen VA
Utkast på terreng fra innvendig taknedløp
Avløpsnettverket – utredningsmidler
Planlegging og drift av sjø- og pumpeledninger, en teknisk og økonomisk veiledning
Kartlegging og inndeling av sprinkleranlegg i farekategorier
Kartlegging av antibiotikaresistens i norsk drikkevann og råvann (forprosjekt)
Planlagt ferdig
Mars 2023
September 2022
Juni 2022
Desember 2022
September 2022
Oktober 2022
Juni 2022
November 2022
Juni 2022

Prosjekter med oppstart 2020

Nummer
16-2019
1-2020
2-2020
3-2020
4-2020
5-2020
6-2020
7-2020
8-2020
9-2020
10-2020
11-2020
12-2020
13-2020
14-2020
15-2020
16-2020
17-2020
20-2020
Tittel
Mikroforurensninger og legemidler
Vannbransjens erfaringer med kommunesammenslåinger
Fremtidig kompetansebehov i vannbransjen
Investeringsbehov i vannbransjen 2021 - 2040
Bransjeløft for norsk vannbransje i København 2020
Nye veiledere/brukerstøtte på overvannsområdet
Lederutvikling som virkemiddel for å styrke vannbransjens utviklings- og innovasjonsevne - forprosjekt
Lokale avløpsforskrifter etter forurensningslovgivningen
Krav til kompetanse innen vannforsyning og avløp
Kriterier for risikoanalyse av fjellsprengte vannbasseng
Veiledning for dimensjonering av mindre avløpsanlegg
Etableringsstøtte - Nasjonalt senter for vanninfrastruktur
Nytt læremateriell til avløpskurs driftspersonell
Ny veiledning om selvkost og for utarbeidelse av lokale forskrifter for vann- og avløpsgebyr
Trykksenkning på vannledningsnettet - beste praksis
Tilknytning av eksisterende bygninger til kommunale ledninger
Helsemessig sikker drift av vannledningsnett - oppdatering
Sirkulær økonomi - muligheter, flaskehalser og tiltak
Fremtidens vann- og avløpssystemer
Planlagt ferdig
Mai 2021
Juni 2021
Ferdigstilt
Desember 2022
September 2022
Desember 2021
Desember 2022
Desember 2022
Desember 2021
2022

Prosjekter med oppstart 2019

Nummer
14-2018
5-2019
6-2019
8-2019
10-2019
11-2019
12-2019
13-2019
Tittel
Korrosjonsbeskyttelse – erfaring og ny kunnskap
Anskaffelser i vannbransjen – muligheter og barrierer for innovasjon
Veiledning for utarbeidelse av kommunedelplan for vann, avløp og vannmiljø
Veiledning - System for representativ prøvetaking avløpsrenseanlegg
Revisjon av rapport 178/2010, Grunnundersøkelser for infiltrasjon
Bidrag fra Norsk Vann prosjekt i spleiselagsprosjektene BARRiNOR og SLAMiNOR
Kommunikasjonshåndbok og reklamefilm for vannbransjen
Effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene
Planlagt ferdig
Desember 2022
August 2022
Desember 2022
Desember 2022

Prosjekter med oppstart 2018

Nummer
6-2018
Tittel
Nyere erfaringer med membranteknologi for vannbehandling
Planlagt ferdig
Juni 2023

Prosjekter med oppstart 2017

Nummer
5-2017
6-2017
Tittel
Krav til dimensjonering og utførelse av trykkpåkjent utstyr
Lukt og smak i norsk drikkevann
Planlagt ferdig
Juni 2022
Juni 2022

Prosjekter med oppstart 2016

Nummer
3-2016
Tittel
MEMiNOR – Membranfiltrering av nordiske NOM-holdige overflatevann
Planlagt ferdig
Juli 2021