Status pågående prosjekter

Her er en oversikt over prosjekter som er under arbeid og når de er planlagt ferdig.

De fleste prosjektene munner ut i en Norsk Vann rapport.

Prosjekter med oppstart 2021

Nummer
18-2020
1-2021
2-2021
3-2021
4-2021
5-2021
6-2021
7-2021
8-2021
9-2021
10-2021
11-2021
Tittel
Kunstig infiltrasjon for klimasikker og bærekraftig vannforsyning i Norge
PFAS i drikkevann
Åpen fordrøyning
Filmer om service av mindre avløpsrenseanlegg
Overvåkning av vannkvalitet på distribusjonsnettet
Nasjonal slamstrategi
Veiledning i samfunnsøkonomisk analyse innen VA
Utkast på terreng fra innvendig taknedløp
Avløpsnettverket – utredningsmidler
Planlegging og drift av sjø- og pumpeledninger, en teknisk og økonomisk veiledning
Kartlegging og inndeling av sprinkleranlegg i farekategorier
Kartlegging av antibiotikaresistens i norsk drikkevann og råvann (forprosjekt)
Planlagt ferdig
Mars 2023
September 2022
Ferdigstilt
Desember 2022
September 2022
Oktober 2022
Juni 2022
November 2022
Juni 2022

Prosjekter med oppstart 2020

Nummer
16-2019
1-2020
2-2020
3-2020
4-2020
5-2020
6-2020
7-2020
8-2020
9-2020
10-2020
11-2020
12-2020
13-2020
14-2020
15-2020
16-2020
17-2020
20-2020
Tittel
Mikroforurensninger og legemidler
Vannbransjens erfaringer med kommunesammenslåinger
Fremtidig kompetansebehov i vannbransjen
Investeringsbehov i vannbransjen 2021 - 2040
Bransjeløft for norsk vannbransje i København 2020
Nye veiledere/brukerstøtte på overvannsområdet
Lederutvikling som virkemiddel for å styrke vannbransjens utviklings- og innovasjonsevne - forprosjekt
Lokale avløpsforskrifter etter forurensningslovgivningen
Krav til kompetanse innen vannforsyning og avløp
Kriterier for risikoanalyse av fjellsprengte vannbasseng
Veiledning for dimensjonering av mindre avløpsanlegg
Etableringsstøtte - Nasjonalt senter for vanninfrastruktur
Nytt læremateriell til avløpskurs driftspersonell
Ny veiledning om selvkost og for utarbeidelse av lokale forskrifter for vann- og avløpsgebyr
Trykksenkning på vannledningsnettet - beste praksis
Tilknytning av eksisterende bygninger til kommunale ledninger
Helsemessig sikker drift av vannledningsnett - oppdatering
Sirkulær økonomi - muligheter, flaskehalser og tiltak
Fremtidens vann- og avløpssystemer
Planlagt ferdig
Mai 2021
Juni 2021
Ferdigstilt
Desember 2022
Desember 2023
Desember 2021
Desember 2022
Desember 2022
Desember 2021
2022

Prosjekter med oppstart 2019

Nummer
14-2018
5-2019
6-2019
8-2019
10-2019
11-2019
12-2019
13-2019
Tittel
Korrosjonsbeskyttelse – erfaring og ny kunnskap
Anskaffelser i vannbransjen – muligheter og barrierer for innovasjon
Veiledning for utarbeidelse av kommunedelplan for vann, avløp og vannmiljø
Veiledning - System for representativ prøvetaking avløpsrenseanlegg
Revisjon av rapport 178/2010, Grunnundersøkelser for infiltrasjon
Bidrag fra Norsk Vann prosjekt i spleiselagsprosjektene BARRiNOR og SLAMiNOR
Kommunikasjonshåndbok og reklamefilm for vannbransjen
Effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene
Planlagt ferdig
Desember 2022
August 2022
Desember 2022
Desember 2022

Prosjekter med oppstart 2018

Nummer
6-2018
Tittel
Nyere erfaringer med membranteknologi for vannbehandling
Planlagt ferdig
Juni 2023

Prosjekter med oppstart 2017

Nummer
5-2017
6-2017
Tittel
Krav til dimensjonering og utførelse av trykkpåkjent utstyr
Lukt og smak i norsk drikkevann
Planlagt ferdig
Desember 2023
Juni 2022

Prosjekter med oppstart 2016

Nummer
3-2016
Tittel
MEMiNOR – Membranfiltrering av nordiske NOM-holdige overflatevann
Planlagt ferdig
Juli 2021