B 27 Forurensninger i overvann fra urbane flater—vannmiljømål og rensetiltak (kun digital)

Rapport B27/2021

Utgivelse: Februar 2022

Forfattere: Svein Ole Åstebøl, COWI, Håkon Dalen, COWI, Liv Bruås Henninge, COWI og Jes Vollertsen, Aalborg Universitet

Vannkvaliteten i urbane vannforekomster (bekker, elver, innsjøer og kystvann) er påvirket av mange forurensningskilder. Denne rapporten omhandler forurensninger i overvann som tilføres vannforekomster/-resipienter via overvannsledninger eller åpne overvannsanlegg fra urbane flater

Want a discount? Become a member!