Om opplæringsordningen ADK

Vann- og avløpsledninger skal leve i minst 100 år. De skal bidra til rent og sikkert drikkevann til forbrukerne og hindre forurensende utslipp til miljøet. Da må ledninger legges med høy kvalitet og være riktig utført!

De som skal utføre arbeidet må ha tilstrekkelig kompetanse. Det er anleggseier (kommuner eller VA-sammenslutninger) som stiller krav til hvilken kompetanse utførende entreprenør på deres anlegg skal ha.

For å sikre best mulig kvalitet og lengst mulig levetid for våre VA-ledningsanlegg, oppfordrer Norsk Vann alle norske kommuner til å stille et minimumskrav om at minst én i grøftelaget, som er tilstede ved montering og legging av rør, skal dokumentere å inneha ADK1 sertifikat eller ha fagbrev som Anleggsrørlegger.

Den som har et gyldig ADK1 sertifikat har bekreftelse på relevant kompetanse innen grøfte- og ledningsutførelse. Det gir kvalitetsmessig trygghet ved etablering av VA-anlegg som kommunen skal eie og overta for videre drift og vedlikehold.

Eierskap

Norsk Vann står som eier av ADK-ordningen.

Rådet for ADK1 sertifisering

Ordningen styres av Rådet for ADK1 sertifisering. Rådet består av representanter fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Rørentreprenørene Norge (RN), lærestedene, Norsk Vanns andelseiere og Norsk Vann. Representant fra Norsk Vanns andelseiere er leder av rådet.

Rådet er bredt sammensatt og skal sørge for at opplæringsordning for ADK1 bidrar med nødvendig kompetanse hos utførende entreprenører av VA-anlegg. Ansvar og oppgaver er beskrevet i mandat for Rådet.

Sekretariat for Rådet er Norsk Vann. Sekretariatet utøver den daglige driften av opplæringsordningen og utsteder ADK sertifikatene. 

Historikk

På 1980-tallet ble de første ADK kursene gjennomført. ADK sertifikatet ble etablert i 1989, da Forskrift om krav til faglige kvalifikasjoner for utførende personell av ledningsanlegg for avløpsanlegg (ADK-forskriften) ble innført. Denne forskriften var hjemlet i forurensningsloven, slik at ADK-sertifikatet i utgangspunktet gjaldt legging av avløpsledninger. Statens forurensningstilsyn (SFT), hadde den gangen myndighet til å følge opp opplæringsordningen for ADK. «ADK-forskriften» ble opphevet ti år senere, i 1999. Norsk Vann (den gang NORVAR) tok initiativ til å videreføre ordningen som skal sikre kompetanse til utførende entreprenører av VA-anlegg. Norsk Vann ble fra 2008 eier av ordningen.

Det ble i 1999 opprettet en styringsgruppe for ADK, bestående av en representant fra NORVAR, Maskinentreprenørenes Forening (MEF), Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL), kommunene og ADK-lærestedene. Det ble opprettet et sekretariat for å utøve den daglige driften av opplæringsordningen. Norsk Rørsenter fikk i oppdrag å ivareta sekretariatsfunksjonen.

Rådet og dets mandat har vært gjenstand for løpende utvikling. Norsk Vann overtok drift og sekretariatsfunksjoner for Rådet i februar 2017. Per i dag (2021) er det Norsk Vann som utsteder ADK-sertifikatene.

Årsrapporter

Årsrapporten oppsummerer rådets arbeid, kursaktiviteten og antall utstedte sertifikat.

rapport

2021

rapport

2020

rapport

2019

Teknikk
 • God fagkunnskap og kultur
 • Høy kvalitet på utført arbeid
 • Reduksjon av lekkasjer
 • Forebygger driftsproblemer
Økonomi
 • Lang levetid gir reduserte livsløpskostnader
 • Lavere kostnader på utbedring av feil og mangler
 • Lavere driftskostnader generelt
HMS

Et godt utført og tett nett gir:

 • Mindre miljøforurensning i avløpsnettet
 • Sikker drikkevannskvalitet
 • Sikker vannleveranse
 • Redusert vannforbruk