A 244 Veiledning i utarbeidelse av prøvetakingsplan for drikkevann (kun digital)

Rapport 244/2018

Utgivelsesdato: Oktober 2018

Forfattere: Fredrik Ording og Hanne Kvitsand, Asplan Viak AS.

Denne rapporten er en veiledning i hvordan vannverkseiere kan lage en prøvetakingsplan som tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften. Rapporten omhandler krav, metode og anbefalinger for å lage en prøvetakingsplan for rutinekontroll av drikkevann.

Metoden tar utgangspunkt i minstekravene til prøve- og analyseomfang fastsatt i drikkevannsforskriften, med opp- eller nedjustering i totalomfang avhengig av resultatene fra farekartlegging og risikovurdering. Arbeidsmetoden er bygget opp som en trinnvis prosess, med trinn 1-5. De fire første trinnene har tilhørende skjema som vannverkseier kan velge å bruke i arbeidet. Det er disse skjemaene som til sammen utgjør hjelpemidlene, mens den øvrige teksten gir veiledning i hvordan skjemaene skal brukes.

Veiledningen er ikke en fastlåst fremgangsmåte for hvordan en prøvetakingsplan skal lages. Vannverkseiere står fritt til å velge andre løsninger enn de som foreslås her – så lenge drikkevannsforskriftens krav er oppfylt.

Endring: Desember 2020

Rapport 244/2018 foreligger som tidligere.

Det er lagt ved en ny «kort veiledning» som beskriver metoden i rapporten. Det er her foretatt noen mindre justeringer i anbefalinger for utvalg av prøvetakingspunkter og i skjemaene som følger med veiledningen.

Want a discount? Become a member!