Prosjektprioritering 2024

Nye prosjektforslag

Det er kommet inn mange interessante og faglig gode prosjektforslag for 2024. Ved prioriteringen vil det legges vekt på om innholdet omfattes av prioriteringskriteriene (se side 4 i prosjektdokumentet), herunder om forslagene bygger opp under viktige mål i strategiplanen. Vedlagt bakerst i dette dokumentet finnes en samlet oversikt over prosjektforslagene med et forslag til foreløpig prioritering og en vurdering av de enkelte prosjektforslagene opp mot prioriteringskriteriene. Ved vurdering av enkeltprosjektene er det også tatt høyde for eventuell overlapping mot andre pågående prosjekter og arbeider.

Prioriteringskriteriene gir også føringer for å vurdere den totale porteføljen av prosjekter. Etter at prosjektene er vurdert individuelt, skal det foretas en samlet vurdering av forslag til prioriterte prosjekter for 2024, og sammenstille disse vurderingene på side 6.

Økonomiske rammer

Vi forventer å få inn ca. 12,3 millioner kroner i prosjektmidler i 2024. Av dette budsjetteres 0,5 millioner kroner til administrasjon av prosjektsystemet.

Det er søkt om flere prosjekter enn det er rom for innenfor rammen for 2024. For å møte deler av behovet er det tilført 1,5 millioner fra tidligere ikke disponerte midler i prosjektsystemet. Total ramme blir følgelig 13,8 millioner.

Høring

Alle prosjektbeskrivelser med forslag til prosjektprioritering finner dere i dette dokumentet. Høringsfrist for innspill til prosjektprioriteringen er 11. desember 2023. Høringsinnspill kan sendes til på e-post til fia@norskvann.no Fred Ivar Aasand

Kategorier

Prosjektene er fordelt på følgende tre kategorier:

  • Gjennomføres i 2024
  • Utsettes til ny vurdering i 2025
  • Avslås

Dokument med Norsk Vann prosjekter for 2024