A 282 Taknedløp fra kompakte tak—mulighet for utkast til terreng

A 282 Taknedløp fra kompakte tak – mulighet for utkast til terreng  (kun digital)

Rapport 282/2023

Utgivelse: Desember 2023

Forfattere: Erlend Andenæs, Petter Martin Skjeldrum og Cecilie Schmidt Overøye, Multiconsult; Ole Mangor-Jensen, Skanska

Bygg med flate, kompakte tak har vanligvis blitt bygget med innvendige taknedløp koblet på kommunal overvannsledning, for å sikre avrenning på en effektiv og frostfri måte. Denne praksisen tar derimot ikke tilstrekkelig høyde for utfordringer knyttet til overvann og er i dag ikke anbefalt. Nye løsninger må tas i bruk i tråd med tre-trinnstrategien for overvannshåndtering. En ny bestemmelse i plan- og bygningsloven § 28-10 krever, så langt ikke annet er bestemt i arealplan, at «tiltakshaver skal gjennomføre tiltak slik at overvann i størst mulig grad infiltreres eller fordrøyes på eiendommen. Forsvarlig avledning skal sikres og opparbeides så langt det er nødvendig». Dermed må det tas i bruk nye løsninger for taknedløp, som ikke tidligere har vært benyttet i utstrakt grad.

Ved å gå bort fra innvendige nedløp oppstår utfordringer med snøsmelting og isdannelse om vinteren. Issvuller, isdemninger og istapper kan oppstå og føre til skade på bygget, eiendom og i verste fall personer. I tillegg medfører fjerning av is store kostnader for byggeier. Det er derfor ønsket å finne løsninger for taknedløp som håndterer overvann i tråd med loven uten at det fører til isdannelse, og som er lette å drifte og vedlikeholde.

Rapporten gir en gjennomgang av regelverk, litteratur og erfaringer med eksisterende løsninger for nedløpssystemer fra kompakte tak. Det er også presentert en vurdering av mulige nye løsninger, og fordeler og ulemper med de forskjellige løsningene.

Et formål med rapporten er å gi et overblikk over problemstillingen, og være en kilde til informasjon for aktører både innenfor vann og avløp, landskapsarkitektur, bygningsfysikk og bygningsteknikk. Rapporten skal kunne gi alle aktører i et prosjekt et grunnlag for felles forståelse av aktuelle problemstillinger, slik at gode løsninger kan utarbeides i fellesskap.

Want a discount? Become a member!