A 243 Verdiforvaltning av vann- og avløpsinsfrastruktur

Rapport 243/2018

Utgivelsesdato: Oktober 2018

Forfattere: Håkon Reksten og Mareike Anika Becker, Norconsult AS.

Et velfungerende vann- og avløpsanlegg er avgjørende for utviklingen av et moderne samfunn. Velfungerende vann- og avløpstjenester er viktige både for den generelle folkehelsen og for øvrig næring og industri. Vann- og avløpsanlegg utgjør derfor en viktig del av samfunnets kritiske infrastruktur, noe som krever anlegg i tilfredsstillende strukturell og hydraulisk tilstand.

De senere årene har vannbransjen hatt mye fokus på investeringsbehov, og Norsk Vann har fått utarbeidet flere rapporter innenfor temaet som «Investeringsbehov i vann- og avløpssektoren» «Finansieringsbehov i vannbransjen 2016 – 2040» og «Videreutvikling av beregningsmetodikk for gjenanskaffelsesverdi og investeringsbehov». Fokuset på drift og vedlikehold av allerede eksisterende anlegg har vært mindre, og spørsmålet om målrettet vedlikehold kan utsette investeringer er derfor sentralt i et forvaltnings- og bærekraftperspektiv. Det at vann- og avløpsinfrastruktu-ren, og spesielt ledningsnettet har lang levetid gjør denne problemstillingen relevant.

Effektiv forvaltning av anlegg og verdier er avgjørende for å møte fremtidens utfordringer på en bærekraftig måte, og måten vedlikeholds- og investeringsbeslutnin-ger blir tatt på er her av stor betydning.

Want a discount? Become a member!