A 262 Undersøkelser som grunnlag for valg av avløpsløsning

Rapport 262/2021 (kun digital)

Utgivelse: Mai 2021

Forfattere: Guro Randem Hensel – NIBIO, Lars Westlie – Hydrogeologi og Avløpsrådgivning, Jørgen Ove Myrre – BraVA Rådgivning og Trond Mæhlum – NIBIO

Denne rapporten er tiltenkt å være et hjelpemiddel for gjennomføring av nødvendige undersøkelser, som grunnlag for valg og anbefaling av type avløpsløsning i spredt bebyggelse. I rapporten beskrives både forberedende arbeid, innledende feltundersøkelser og detaljerte grunnundersøkelser. Dette som grunnlag for anbefaling og valg av enhver type avløpsløsning. Rapporten vil hovedsakelig være en veileder for de som skal gjennomføre og beskrive de ulike undersøkelser og vurderinger i forbindelse med søknad om utslippstillatelse. Den vil også være et nyttig verktøy for forurensningsmyndigheten, som skal vurdere innsendt dokumentasjon i forbindelse med søknad om utslippstillatelse for ulike anleggstyper.

Her kan du se en presentasjoen av rapporten.

Want a discount? Become a member!