A 246 Regulering og organisering av vann- og avløpssektoren i utvalgte europeiske land

Rapport 246/2018

Utgivelsesdato: Januar 2019

Forfattere: BDO AS

Rapporten viser organiseringen og reguleringen av vannog avløpssektoren i Norge, Sverige, Danmark, Nederland og Skottland. I alle landene eier det offentlige vann- og avløpsanleggene. Kommunene er ansvarlige for å levere tjenestene, unntatt i Skottland hvor et statlig eid selskap leverer tjenestene til husholdningene og i Nederland hvor regionale vannmyndigheter har ansvaret for avløpsrenseanleggene. Sektoren er svært fragmentert, med mange kommuner og kommunalt eide selskap. Unntaket er igjen den ekstremt konsoliderte sektoren i Skottland, og delvis også i Nederland. Alle land unntatt Norge har en egen lov som regulerer sektoren og tjenestene den leverer til abonnentene.

Want a discount? Become a member!