A 253 Mikroplast i avløpsvann, avløpsslam og jord

Rapport: 253/2020

Forfatter(e): Geir Skogerbø, IVAR IKS, sammen med Norsk Vanns arbeidsgruppe for mikroplast

Det er laget en oversikt over publisert vitenskapelig litteratur på mikroplast i avløpsvann, avløpslam og jord. Oversikten viser at moderne avløpsrensing fjerner 90 % eller mer av all mikroplast i avløpsvannet. Studier av virkninger av mikroplast på plantevekst og dyreliv i jord antyder at effekter ikke er påvisbare ved mikroplastkonsentrasjoner under 0,1 % (1 g/kg tørr jord), og at normal bruk av avløpsslam som jordforbedring tilfører en mikroplastmengde som er vesentlig mindre enn dette (0,01-0,02 g/kg tørr jord). Det er ikke påvist opptak av mikroplast fra jord til planter. Mikroplast brytes bare langsomt ned i jord, og akkumulative virkninger av bruk av avløpsslam på jordbruksjord over svært lang tid kan derfor ikke utelukkes. Totalt tilsier studien likevel at eventuelle virkninger av mikroplast i avløpsslam og jordbruksjord sannsynligvis ikke vil medføre påvisbare effekter på jordbiologi, jordbruksproduktivitet eller matvaresikkerhet innenfor en relativt lang tidshorisont.

Want a discount? Become a member!