A 227 Beregning av forurensningsutslipp fra avløpsanlegg

Rapport nr 227/2017

Utgivelsesdato: Desember 2017

Forfattere: Elisabeth Lyngstad, Ragnar Storhaug og Oscar Lidholm, COWI

Den nye malen for utslippstillatelser for tettbebyggelser som tilhører kapittel 14 i forurensningsforskriften, skjerper kravene til dokumentasjon av utslipp av forurensninger fra lednignsnettet. Blant annet skal avløpsnettets virkningsgrad dokumenteres. Tap av ledningsnettet opptrer ved utslipp fra driftsoverløp i fellessystemet, fra nødoverløp i forbindelse med feil og driftsstans, som følge av feilkoplinger der spillvann tilføres overvannssystemet, ved overløp til overvannsledningen i felleskummer med åpne renner, og ved lekkasje fra ledningsnettet til grunnen og videre til en resipient. Rapporten beskriver ulike metoder for å beregne forurensningsutslippene fra ledningsnett og fra avløpsanlegg.

Want a discount? Become a member!