A275 Mikroforurensninger og legemidler i avløpsvann

Rapport 275/2022

Utgivelse: Juni 2023

Forfattere: Eilen Arctander Vik og Renata Tomczak-Wandzel, Aquateam COWI, samt Oscar Lidholm og Liv Bruås Henninge, COWI

Basert på resultater fra norske screeningundersøkelser gjennomført de siste 15 årene og tidligere risikovurderinger er det valgt ut 20 legemidler (inklusive 2 metabolitter) og 13 prioriterte og vannregionspesifikke stoffer som har vært studert nærmere i denne studien. I tillegg til å sammenstille målinger av de utvalgte stoffene, er det også sammenstilt informasjon om stoffenes iboende egenskaper.

Hovedmålet for prosjektet har vært å etablere et helhetlig kunnskapsgrunnlag for kilder og skjebne til mikroforurensninger og legemidler som havner i avløpsvannet og føres gjennom ulike renseprosesser som er vanlige i norske avløpsrenseanlegg, hvordan de påvirkes av de ulike behandlingstrinnene, og hvor stoffene og eventuelt deres metabolitter ender opp (slam, gass, renset avløpsvann/resipient).

Prosjektet sammenstiller informasjon om hvordan renseprosesser og slambehandling påvirker innholdet av mikroforurensinger og legemidler i avløpsslam og i renset avløpsvann.

For legemidler ble utslippet fra norske renseanlegg estimert både utfra målinger og basert på modeller (basert på salgstall og modellering av ulike typer av renseanlegg). Estimerte miljøkonsentrasjoner (PEC) ble sammenlignet med effektkonsentrasjoner (PNEC) for å estimere risikokvotienten (PEC/PNEC).

Want a discount? Become a member!