A 281 Mulige organisasjonsformer for den kommunale vann- og avløpssektoren

Rapport 281/2023

Utgivelse: Oktober 2023

Forfattere: Christoffer Serck-Hanssen, Agenda Kaupang, Arild Eek, Insam AS, Lars Wang, Insam AS, Jonas Rusten Wang, Agenda Kaupang (kvalitetssikrer)

Norske kommuner står overfor betydelige utfordringer innen vann- og avløpstjenester. Denne rapporten fokuserer på organisasjonsstrukturens fordeler og ulemper. Den viser at flertallet av kommunene håndterer VA-virksomhet selv, men samarbeid eksisterer, oftest gjennom interkommunale selskap. Geografiske og demografiske forhold, samt investeringsbehov, påvirker samarbeidsvalg. Rapporten anbefaler en grundig prosess for valg av organisering med sterkt fokus på interessentmedvirkning.

Want a discount? Become a member!