A 259 Kommunalt investeringsbehov for vann og avløp 2021-2040

Rapport: 259/2021

Utgivelse: Februar 2021

Forfattere: Stian Bruaset, SINTEF, Mareike Anika Becker, Håkon Reksten og Tom Baade-Mathiesen, Norconsult

Her kan du se en video der rapporten blir presentert!

Investeringsbehovet i kommunalt eide vann- og avløpsanlegg fram til 2040 er estimert til 332 milliarder kr. Den største andelen av investeringsbehovet går til oppgradering og fornyelse av ledningsnettet på vann og avløp. Samtidig er det en økende andel av behovet som går til vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg sammenlignet med tidligere beregnede tall for investeringsbehov. Myndighetenes innstramming av praksis i forhold til gjeldende krav er en viktig faktor for denne økningen og mye av disse investeringene er planlagt før 2030. For ledningsnettet er det benyttet nye metoder for å beregne investeringsbehovet.
Konsekvenser for gebyrene er ulikt fordelt mellom kommuner og fylker. Det er beregnet en gebyrøkning på opp mot 7 % årlig før 2030, som synker til 2 % i 2040.

Want a discount? Become a member!