A 229 Sikring av vannforsyning mot tilsiktede uønskede hendelser

Rapport 229/2017

Utgivelsesdato: Desember 2017

Forfattere: Leif Riis og Anniken Hareide, Forsvarsbygg

I Norsk Vann prosjektrapport 229 gis anbefalinger om hvordan vannforysningsanlegg effektivt kan sikres mot tilsiktede uønskede hendelser. Bakgrunnen for prosjektet er usikkerhet om hvordan vannverkene kan gjøre trusselvurderinger og hvilke sikringstiltak som bør gjennomføres for å møte truslene. Ny drikkevannsforskrift fra 1.1.2017 stiller krav om at alle deler av vannforsyningen er tilstrekkelig fysisk sikret. I veilederen beskrives hva som er viktig å sikre, hvordan vannverkene kan vurdere trusselbildet og hvordan de bør sikres. Veilederen gir en rekke konkrete råd om fysisk sikring av ulike deler av vannforsyningen.

Want a discount? Become a member!