A 228 Påslipp av avløpsvann fra virksomheter

Rapportnummer: 228/2017

Utgivelse: Juni 2019

Forfattere: Elisabeth Lyngstad, Oscar Lidholm, Ragnar Storhaug og Bjørn Rusten, COWI AS

Påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsanlegg kan skape problemer på ledningsnettet og renseanlegget, være helseskadelig for de som jobber på anlegget og få negativ innvirkning på slamkvaliteten og på resipienten. I tillegg kan påslipp som er mer forurenset enn vanlig kommunalt avløpsvann medføre økte behandlingskostnader for kommunen.

Rapporten tar opp hvilke problemer som kan oppstå ved påslipp av avløpsvann fra virksomheter i ulike bransjer. Den beskriver mulighetene kommunene har til å fastsette krav til virksomheter med eksisterende eller nye påslipp. Den viser også hvordan kommunene kan dekke økte behandlingskostnader gjennom å kreve høyere årsgebyr og beskriver en beregningsmetode for dette.

Want a discount? Become a member!