A 214 Forslag til sektorlov for vanntjenester

Rapportnr: 214/2015

Utgivelsesdato: 21.09.2015

Forfattere: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS

Rapporten er utarbeidet som et innspill fra de fleste av organisasjonene i «Nasjonalt brukerforum for vannbransjen» til det regjeringsoppnevnte lovutvalget på overvannsområdet.

Helt siden opprettelsen i 2005 har et sentralt tema for brukerforumet vært behovet for statlig regulering av forholdet mellom vann- og avløpsvirksomhetene (kommuner og kommunalt eide selskap) og brukerne, blant annet når det gjelder ansvaret for overvann. Forslaget viser hvilke temaer som vil være aktuelle å ta inn i en norsk sektorlov for vann- og avløpstjenester.

Want a discount? Become a member!