A 194 Energiriktig design og prosjektering av avløpsrenseanlegg

Rapportnr: 194 – 2012

Utgivelsesdato: 1.10.2012

Forfatter: Robert Martinez/Norconsult AS

Flere andre land har utviklet sjekklister eller håndbøker og veiledere for energiriktig design av renseanlegg, bl.a. Sverige, Danmark, Tyskland, Sveits og USA. Sjekkpunktene i denne håndboken ble utarbeidet med utgangspunkt i erfaringer fra DANVA’s energisparekampagne og den svenske VAForsk Rapport – Energihandbok för avloppsreningsverk samt Norconsults og Bergen kommunes tidligere erfaringer.

Sjekklistene er blitt utprøvd på oppdrag for Bergen kommune i forbindelse med prosjektering og ombygging av 4 renseanlegg i Bergen kommune samt bygging av nytt biogassanlegg.

Istedenfor et begrenset antall faste sjekklister, har denne rapporten mange enkelte sjekkpunkter man kan velge blant. Sjekkpunktene skal være konkrete, veldefinerte designoppgaver eller aktiviteter. Sjekkpunktene kan plukkes ut ved å lage en skreddersydd sjekkliste som er tilpasset det aktuelle anlegget.

Want a discount? Become a member!