A 190 Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer (kun digital)

Rapportnr: 190/2012

Utgivelsesdato: 01.10.2012

Forfatter: Trond Sekse, Norconsult AS

Klimaprognoser tilsier at vi de kommende år vil måtte håndtere mer ekstremvær. Det forventes mer nedbør, mer vind, høyere gjennomsnittstemperaturer, mer oversvømmelse/flomhendelser og stigende havnivå. Dette setter større krav til vår infrastruktur og vi må planlegge mer robuste systemer som på en god måte kan takle forventede klimaendringer.

Ifølge en undersøkelse fra juni 2011 (DSB, Klimatilpasning 2011) har 4 av 10 kommuner ikke innarbeidet klimatilpasningstiltak i sitt planverk. Kun en av fire kommuner har utarbeidet en helhetlig strategi for egen tilpasning til fremtidige klimaendringer.

Det er et behov for å styrke samhandlingen og forståelsen mellom areal/plan, byggesak og teknisk etat i kommunene.

Denne veiledningen fokuserer på hvordan klimatilpasningstiltak innen VA bedre kan inkluderes i kommunens planarbeid og på behovet for samhandling og helhetlig planlegging internt i kommunen.

Med klimatilpasningstiltak innenfor VA-området menes primært tiltak rettet mot en bedre og mer robust håndtering av økt klimabelastning på vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg, overvannssystemer og urbane vassdrag og resipienter.

Veiledningen er ikke først og fremst rettet mot VA-personell, men mer mot planleggere innenfor ulike fagområder. Veiledningen vil være tilgjengelig for alle på nettsiden Klimatilpasning.no. På disse nettsidene kan en også finne Veileder i klimatilpasning som er ment å være et nyttig verktøy for alle kommuner i forbindelse med klimatilpasning.

Want a discount? Become a member!