A 188 Veiledning for drift av koaguleringsanlegg

Rapportnr: 188/2012

Utgivelsesdato: 30.11.2012

Forfatter: Bjørnar Eikebrokk

Denne rapporten omhandler drift av koaguleringsprosesser: Hvordan kan og bør slike anlegg drives med tanke på optimal vannkvalitet/sikkerhet, barriereeffektivitet/ barrierestabilitet, samt maksimal bærekraft/ressurseffektivitet? Dette er spesielt viktige forhold for koaguleringsprosesser, siden denne metoden anvendes ved de fleste store vannverk i Norge og siden en stor andel av den norske befolkning (> 2 mill.) forsynes med drikkevann fra slike anlegg.

Effektiviteten og stabiliteten av koaguleringsbarrierene er helt og holdent avhengig av hvor godt et koaguleringsanlegg drives. Nytteverdien av å samle erfaringer og anbefalinger for god drift av koaguleringsanlegg i en egen Norsk Vann-rapport synes derfor å være stor. Selv om rapportens hovedfokus er på drift og driftsoptimalisering, vil den også komme inn på forhold knyttet til design og dimensjonering.

Etter å ha beskrevet bakgrunnen for prosjektet, samt en del sentrale begreper og generelle forhold vedrørende koagulering og filtrering, kommer rapporten inn på en rekke sentrale forhold knyttet til krav til koaguleringsanlegg, koagulering som barriere, samt håndtering av spylevann og slam. Deretter presenteres en lang rekke sentrale erfaringer og anbefalinger for god drift. Videre beskrives ulike filtermaterialer og filterbunner, og man beskriver metoder for inspeksjon og vurdering av filtertilstand.

Avslutningsvis gis en oversikt over koaguleringsrelevante effekter av klimaendringer og tiltak mot slike, før rapporten avsluttes med et kapittel om “troubleshooting”, der man gir en tabellarisk oversikt over vanlig forekommende driftsproblemer og foreslåtte tiltak mot slike. Rapporten inneholder også en referanseliste og en kortfattet oversikt over forhold forfatteren mener man bør vite mer om.

Want a discount? Become a member!