A278 LOSiNOR—Lukt- og smaksproblemer i norsk drikkevann (kun digital)

A278 LOSiNOR—Lukt- og smaksproblemer i norsk drikkevann

Rapport 278/2023

Utgivelse: November 2023

Forfattere: Bjørnar Eikebrokk, Kolbjørn Zahlsen, Gunhild Hageskal, Trude Guldberg og Cathrine Løvmo.

Rapport 278 beskriver ulike kilder til lukt og smak i drikkevann, og den gir en omtale av hvordan man sanser lukt og smak i vann. Den beskriver videre lukt- og smaksforhold rundt prosjektets fire prioriterte områder: 1) Algeprodusert lukt og smak, 2) Lukt og smak fra PE-rør, 3) Lukt og smak fra vannbehandling, og 4) Klorgenerert lukt og smak. Omtale gis av en rekke stoffer som kan være lukt- og smaksdannende, enten direkte eller som følge av kjemisk eller biologisk omsetning. Videre beskrives typiske lukt- og smaksstoffer i vannkilde/nedbørfelt, i vannbehandling, desinfeksjon og i distribusjonssystemet/ledningsnettet, herunder også husinterne systemer.

Rapporten redegjør for ulike metoder for fjerning av lukt- og smaksstoffer, samt verktøy (lukt- og smakshjulet) som kan anvendes for identifisering og sporing av lukt og smaksstoffer i vann. Videre beskrives analyseplattformen for kjemiske analyser som er etablert ved SINTEF som en av hovedleveransene fra LOSiNOR-prosjektet. I tillegg er genetiske analysemetoder (sekvensering av markør­gener) beskrevet og anvendt i en av tre case-studier som er beskrevet i et eget vedlegg til rapporten. Rapporten inneholder også en veiledning for prøvetaking og prøveforsendelse.

Want a discount? Become a member!