A272 Veileder—Sikker utforming av åpne overvannsløsninger (kun digital)

Rapport 272/2022

Utgivelse: April 2023

Forfattere: Therese Mc Adam, Hilde Bruheim Johnsborg og Kristin Greiff Johnsen, Multiconsult Norge AS.

Veilederen beskriver ulike tiltak som kan benyttes for å oppnå trygg utforming av åpne vannspeil, der en sjekkliste for risikovurdering av sikkerhet for 3. person utgjør en viktig del. Det presenteres eksempler og gis beskrivelser og forslag til utforming og andre sikringstiltak for ulike typer åpne vannspeil. De gitte utformingsparameterne i veilederen er retningsgivende.

Veilederen kan benyttes av VA-faglig personell, arealplanleggere og landskapsarkitekter som jobber med åpen overvannshåndtering. Den setter søkelys på bruk av åpne overvannsløsninger med både permanent og midlertidig vannspeil og dybde over 20 cm. Ved å følge veilederen og gjøre veloverveide og godt dokumenterte valg kan prosjekterende anbefale trygge løsninger uten inngjerding også ved større vanndybder.

Veilederen er utledet fra Norsk Vann rapport 271/2022 Åpen fordrøyning – Etablering av anlegg for permanente og midlertidige vannspeil med dybde over 20 cm. Rapport 271 gir en mer utfyllende beskrivelse av rammebetingelser og beste praksis for åpne overvannsløsninger og oversvømmelsesarealer i Skandinavia.

Want a discount? Become a member!