A271 Åpen fordrøyning—etablering av anlegg for permanente og midlertidige vannspeil med dybde over 20 cm (kun digital)

Rapport 271/2022

Utgivelse: April 2023

Forfattere: Therese Mc Adam, Hilde Bruheim Johnsborg og Kristin Greiff Johnsen, Multiconsult Norge AS.

Rapporten utreder rammebetingelser og beste praksis for en sikker utforming av åpne overvannsløsninger og oversvømmelsesarealer i Skandinavia. Den fokuserer på bruk av åpne overvannsløsninger med både permanent og midlertidig vannspeil og dybde over 20 cm. Ved å følge anbefalingene i rapporten, kan prosjekterende anbefale trygge løsninger uten inngjerding også ved større vanndybder. Rapporten kan benyttes av VA-faglig personell, arealplanleggere og landskapsarkitekter som jobber med åpen overvannshåndtering. Det presenteres eksempler og gis beskrivelser og forslag til utforming og andre sikringstiltak for ulike typer åpne vannspeil. Rapporten inneholder eksempler på risikovurderinger ved permanente og midlertidige vannspeil.

Som tillegg til denne rapporten er det publisert en kortfattet veileder, Norsk Vann rapport 272/2022 Sikker utforming av åpne overvannsløsninger. Veilederen oppsummerer ulike tiltak som kan benyttes for å oppnå trygg utforming av åpne vannspeil. En sjekkliste som kan benyttes for risikovurdering ved planlegging og prosjektering utgjør en viktig del av veilederen.

Want a discount? Become a member!