A 277 Nasjonal strategi for behandling og disponering av avløpsslam

A 277 Nasjonal strategi for behandling og disponering av avløpsslam

Rapport 277/2023

Utgivelse: Juli 2023

Forfattere: Bjarne Paulsrud, Norconsult AS, Ingrid Sjølander, Norconsult AS, Trine Eggen, NIBIO, Siri Voll Dombu, NIBIO, Anne F. Øgaard, NIBIO, Ola Stedje Hanserud, NIBIO

Rapporten anbefaler at hovedmålet med slambehandling og slamdisponering i Norge skal være at slammet sees på som en ressurs og skal inngå i den sirkulære økonomien, hvor alle stoffer av verdi (nyttestoffer) resirkuleres og brukes på nytt, samtidig som innholdet av stoffer med negativ effekt på mennesker, dyr, planter og mikroorganismer skal reduseres til et akseptabelt nivå.

Rapporten inneholder fylkesvis statistikk for eksisterende slammengder og prognoser for framtiden, og det er laget konkrete strategier som er tilpasset ulike regionale forhold.

Want a discount? Become a member!