A 220 Kritiske ledninger for vann og avløp—klassifisering og tiltaksvurdering

Rapport nr. 220/2016

Utgivelsesdato: Juni 2016

Forfattere: Jørn Harald S. Andersen og Kevin H. Medby, Norconsult

Denne rapporten gir kommunene et verktøy for å indentifisere og klassifisere kritiske ledninger i sitt vann- og avløpssystem, samt gjøre en tiltaksvurdering av disse. Kritiske ledninger er her definert som: En vann- og avløpsledning med tilhørende kummer, kulverter eller tunneler som på grunn av sin funksjon eller omgivelser kan medføre betydelig skade eller ulemper for mennesker, miljø, omdømme, materielle verdier eller infrastruktur.

Den foreslåtte metoden for klassifisering av kritiske ledninger, samt tiltaksvurdering, knyttes til gjeldende ROS-metodikk («Risiko og sårbarhetsanalyse»), slik denne er beskrevet i Mattilsynets veiledning «Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen» (mai 2006).

Rapporten beskriver anbefalt arbeidsprosess for klassifisering av kritiske vann- og avløpsledninger. Et klassifiseringsskjema, bestående av en rekke ja/nei-spørsmål gruppert i forhold til ledningens funksjon og omgivelser, gir grunnlaget for endelig klassifisering av objektet. Klassifiseringen må skje med VA-faglig skjønn og det er viktig at metodikken oppfattes som et hjelpemiddel ved gjennomføring av ROS.

I vedleggene til denne rapporten er det gitt eksempler på bruk av metoden.

Want a discount? Become a member!