A 216 Veiledning i planlegging av vannkilde og vannbehandlingsanlegg

Rapport nr. 216/2016

Utgivelsesdato: Juni 2016

Forfattere: Jostein Andersen, og Asbjørn Senneset, begge Rambøll AS. I tillegg har Gunnar Mosevoll, Skien kommune og Hallvard Ødegaard, SET, skrevet vedlegg til rapporten.

Rapport 216 inneholder beskrivelse av nødvendig planarbeid for etablering av ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg, fra avdekking av behov til ferdig anlegg. Rapporten beskriver et planarbeid for en fullstendig utbygging. Avhengig av aktuelle utfordringer for det enkelte vannverk, må omfang av planarbeid tilpasses dette.

Planleggingsarbeidet er inndelt i 6 faser:

  • Fase 0 Behov for nytt eller oppgradert vannbehandlingsanlegg
  • Fase 1 Innledende utredninger og planvedtak for vannkilde og vannbehandling. Kildeundersøkelser. Avklaringer
    av rådighet over vannuttak, kildebeskyttelse, konsesjon. Alternativsvurdering
  • Fase 2 Forprosjekt
  • Fase 3 Detaljprosjekt
  • Fase 4 Kontrahering
  • Fase 5 Byggefase, prøvedrift, overtakelse, FDV

Innledningsvis er ovenstående faser presentert i flytskjema.

Want a discount? Become a member!