A 208 Sikring av kvalitet på ledningsanlegg

Rapportnummer: 208/2014
Forfattere: Svein Erik Bakken og Katrine Fjeldhus, Sweco Norge AS
Målet med prosjektet er å utarbeide et verktøy for å sikre at alle forhold ved gjennomføringen av transportsystemer for vann- og avløpsanlegg blir ivaretatt, slik at en sikrer best mulig kvalitet og en god levetid. Gjennomføringen gjelder planlegging og utførelse både for nyanlegg og ved rehabilitering av eksisterende ledningsnett.
Rapporten gir veiledning og råd vedrørende problemstillinger som er aktuelle ved gjennomføring av et prosjekt, fra oppstart av planlegging til overlevert anlegg.
Det er i arbeidet med prosjektet særlig sett på noen spesifikke utfordringer i planleggingen og utførelsen av transportsystemer for vann- og avløpsanlegg som erfaringsmessig medfører mangler og svikt i kvaliteten.
I tillegg er det sett på prosjekter der kommunen selv ikke er utbygger/prosjektansvarlig, men der kommunen etter nærmere vilkår skal overta anlegget.
Want a discount? Become a member!