A 206 Biostabilitet i drikkevannsnett

Rapportnummer: 206/2014

Forfatter: Stian Bruaset og Lars J. Hem, SINTEF

Rapporten omhandler sammensetning av slam/biofilm på vannledningsnett med hovedvekt på mikrobiologi, herunder vurdering av risiko for helseskadelige stoffer.

Biofilm kan deles inn i den tradisjonelle biofilm med høyt innhold av organisk stoff og mikroorganismer, og belegg som er dannet av uorganiske forbindelser og som tiltrekker seg organisk stoff og mikroorganismer.

Rapporten bygger i stor grad på litteraturstudier, hvor tema som biofilmdannelse, faktorer som påvirker biofilmdannelse, typer av mikrobiologisk forurensning, sammensetning av biofilm og slam/begroing på ulike ledningsmaterialer behandles. Videre drøftes bl.a. effekt av kloreringspraksis (klor versus kloramin), fjerning av NOM (naturlig organisk materiale) og biofilm og i hvilken grad vannbehandlingen har betydning for biofilmdannelse på distribusjonsnettet.

Want a discount? Become a member!