A 203 Fra driftsassistanser til regionale vannassistanser

Rapport 203/2014

Forfattere: May Rostad og Svein Aannestad, Kinei AS

Rapporten ser nærmere på dagens driftsassistanser for vann og avløp i Norge, hva slags funksjoner de ivaretar, nytteverdi for deltakerne og behov og mulighet for videreutvikling av tilbudet. Hvor stor evne driftsassistansene har til å bidra med løsning av dagens utfordringer i kommunene varierer, da mange av driftsassistansene har begrensede ressurser og tjenestetilbud.

Erfaringene er særlig gode fra regioner der kommunene har etablert et omfattende driftsassistansesamarbeid. Det er utarbeidet fire ulike scenarier for situasjonen i 2030 med ulikt utfall av statlige forvaltningsreformer, og for hvert scenario er det drøftet en eventuell kortsiktig strategi (5-10 års perspektiv) med satsing på utvikling av regionale vannassistanser. Basert på erfaringsundersøkelse, scenarier, intervjuer, samt innspill på workshop og i møter, er det utarbeidet forslag til hvordan dagens driftsassistanser kan videreutvikles til regionale vannassistanser med økt nytteverdi for deltakerkommunene.

Want a discount? Become a member!