A 196 Veiledning i tilstandskartlegging og fornyelse av VA-transportsystemer

Rapport 196-2013

Utgivelsesdato: 1. august 2013

Forfattere: Jon Røstum og Stian Bruaset, SINTEF, Anette Kveldsvik Desjardins og Arve Hansen, Asplan Viak

Rapporten viser et rammeverk for hvordan kommuner og VA-selskap systematisk bør jobbe med tilstandskartlegging og fornyelse av VA-ledningsanlegg. Rammeverket er basert på beste praksis internasjonalt, kombinert med praktiske erfaringer fra Norge knyttet til fornyelsesplanlegging og anleggsutførelse. Planlegging av fornyelse av ledningsnett er delt inn i tre ulike planleggingsnivå:

  • Strategisk nivå (hovedplan – langtidsplanlegging)
  • Taktisk nivå (saneringsplan – prioritering av prosjekter)
  • Operativt/teknisk nivå (årsplan – detaljprosjekt med valg av teknologi)

Basert på kunnskap om ledningsnettets tilstand og de konsekvenser en eventuell svikt av ledning eller kum vil kunne få, kan fornyelsesbehovet estimeres og påvirkes. Det er viktig å identifisere og iverksette de riktige tiltakene slik at ressursene blir utnyttet på en best mulig måte. Det legges i veiledningen vekt på viktigheten av god datakvalitet i ledningsregistre. Dette gjelder både gode egenskapsdata som beskriver VAinfrastrukturen godt, og ulike data og erfaringer knyttet til driften av anleggene.

I rapporten er det fokus på å vise gode eksempler og gi gode råd for hvordan planlegging og gjennomføring av fornyelse av VA-ledningsnett kan og bør utføres.
Vedrørende fornyelsesmetoder er det lagt vekt på å gi en oversikt over grøftefrie metoder eller NoDig teknikk.

Want a discount? Become a member!