A 193 Veiledning i dimensjonering og utforming av VA-transportsystem (kun digital)

Rapportnr: 193 – 2012

Utgivelsesdato: 28.11.2012

Forfattere: Oddvar Lindholm, Svein Endresen, Bjørn Tønder Smith og Sveinn Thorolfsson

Veiledningen er i hovedsak ment å skulle brukes av tekniske etater i kommuner og av VA-konsulenter i deres arbeid med å dimensjonere vann- og avløpsledninger. Spørsmål som angår drift og vedlikehold er ikke en del av denne veiledningen. Lokal håndtering av overvann er heller ikke med her, da Norsk Vanns veiledning ”Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering” dekker dette emnet.

Definisjoner, funksjon, systemutforming og anbefalte krav er beskrevet for vann- og avløpsnett. Videre er hydrauliske beregningsparametere, brannvannsuttak, vannforbruk og variasjoner i dette gjennomgått. God ingeniørpraksis for dimensjonering av overføringsledninger, distribusjonsnett, pumpestasjoner og basseng er fokusert.

For vann- og avløpsanleggene er konkrete verdier og formler for beregning av ulike forbruk og variasjoner vist. Det er lagt vekt på prinsipper for overvannsberegninger fra urbane og ikke-urbane områder. Analysemetoder for energitap i kummer, fordrøyningsvolum, overløp, sandfang, dykkerledninger og åpne flomveier er også gjennomgått.

I teksten er det vist noen beregningseksempler med løsningsforslag der dette er hensiktsmessig.

Want a discount? Become a member!