A 191 Rettigheter til uttak av vann til allmenn vannforsyning

Rapportnr: 191/2012

Utgivelsesdato 26.03.2012

Forfatter: Elin Riise, Norsk Vann

Før et vannverk kan ta ut vann til allmen vannforsyning må det ha rådighet over vannkilden, gjennom en eiendomsrett til grunnen eller bruksrett til vannkilden. Mange uttak krever i tillegg at vannverket har konsesjon fra NVE, alternativt at uttaket er behandlet i en reguleringsplan.

Vår spørreundersøkelse viste at mange vannverk ikke har sikret råderetten mot konkurrerende interesser til vannet. Mye tyder også på at flere burde søkt om konsesjon for sitt uttak. Vannverkene rapporterte at de hadde konsesjon for 24 5 av vannuttakene, og mye tyder på at det reelle tallet er enda lavere.

Det er et stort behov for å øke kunnskapsnivået om disse spørsmålene. Rapporten inneholder derfor både en generell gjennomgang av reglene for rådighet over vannkilden og kravene til konsesjon, og en veiledning for hvordan vannverkene bør gå fram for å sørge for at dette er på plass.

Avslutningsvis blir det pekt på at myndighetene bør gi vannuttak for allmenn vannforsyning en tydeligere prioritet, der det kan være konkurrerende rettigheter til vassdraget/grunnvannet. Det blir pekt på at dette kan gjøres innenfor dagens regelverk, ved at NVE, i tråd med anbefalingene fra forarbeidene, tidsbegrenser konsesjoner og setter vilkår. Videre blir det vist til at konsesjonsreglene for grunnvann bør klargjøres, da det er sprik mellom lovtekst og praksis på området.

 

Want a discount? Become a member!