B 17 Investeringsbehov i vann- og avløpssektoren

Rapportnr: B17/2013

Utgivelsesdato: 20.02.2013

Forfattere: Jonny Ødegård, Maria Persson og Tom Baade-Mathiesen, Norconsult

Norsk vann- og avløpssektor står overfor en rekke større utfordringer i årene som kommer. Det foreligger et vedlikeholdsetterslep, og prognoser om økt befolkning, urbanisering og klimaendringer gir ytterligere utfordringer. Strengere regelverk stiller økte krav til vann- og avløpstjenestenes kvalitet og sikkerhet. I tillegg har sektoren utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig med fagpersonell. Et sentralt spørsmål er hvor mye det koster å sikre en forsvarlig standard på VA-tjenestene i dag og i årene fremover.

I denne rapporten er det beregnet gjenanskaffelsesverdien for norske vann- og avløpsanlegg basert på statistiske data om anleggene samt erfaringstall for kostnader. Gjenanskaffelsesverdien er definert som det beløp som må investeres for å bygge eksisterende vann- og avløpsanlegg på nytt i dag, basert på dagens metoder og materialer. Gjenanskaffelsesverdien er beregnet til 1053 mrd. kr. Av dette er 62 % knyttet til offentlige anlegg og 38 % knyttet til private anlegg, som er huseierens egne stikkledninger, vann- og avløpsanlegg for hus i spredt bebyggelse og andelsvannverk/samvirkevannverk.

Want a discount? Become a member!