B 21 Utvikling av studietilbud i bachelor i vann- og miljøteknikk

Rapportnummer: B21

Utgivelse: Januar 2017

Forfatter: Prof. em. Oddvar Lindholm, NMBU

Vannbransjen har stort behov for ingeniører med bachelorgrad i vann- og miljøteknikk. I dag er utdanningen av vanningeniører på bachelornivå spredt på 11 høgskoler og universiteter. På de fleste stedene er vann- og miljøteknikk i hovedsak lagt innunder bygglinjen, og har konkurranse fra mange ulike faglige studieretninger. Studiestedene tilbyr i hovedsak fra 10 til 30 studiepoeng vannfag, i tillegg til en mulig bacheloroppgave. Dette gir et grunnlag for å begynne i arbeidslivet innen vannbransjen. Men det er behov for en ytterligere kompetanse, sett i forhold til dagens behov og de kommende utfordringene med strengere nye krav fra myndigheter, klimaendringer og vedlikeholdsetterslep.

I denne rapporten er det gjort undersøkelser over situasjonen ved 11 studiesteder i Norge, for å kartlegge utdanningstilbudet og med mål om å styrke bachelorutdanningen i VA-relaterte fag (vannforsyning og avløpsteknikk) i Norge. I rapporten er det også foreslått tiltak for å bedre den fremtidige rekrutteringen.

Want a discount? Become a member!