B 22 Vann og avløp i arealplanlegging og byggesakbehandling

Rapportnummer: B22

Utgivelse: Juni 2018

Redaktør: Gjertrud Eid, Norsk Vann

Mange kommuner sliter med å få inkludert vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling på en god måte. Veilederen har fokus på interne prosesser og samhandling på tvers av fagenheter, hvor rolleavklaring, kompetanse, samhandling og rutiner er tema. I tillegg gir den en oversikt over sentrale planprosesser og planbegreper og gir eksempler på hvordan man kan ivareta vann og avløp i både kommuneplan, reguleringsplan og byggesak.

Veilederen er ikke en uttømmende oppskrift på kommunenes arbeid med vann og avløp i arealplanleggingen, men presenterer arbeidsgruppas tanker om hvordan kommunene kan jobbe videre med ivaretakelse av vann og avløp i tiden framover.

Rapporten er et interaktivt dokument og er således kun tilgjengelig elektronisk.

Merk at en ny og oppdatert versjon av rapporten ble gjort tilgjengelig 29. april 2019. Denne inneholder mindre endringer i teksten og en oppdatering av linkene til eksterne webber.

Want a discount? Become a member!