A 269 Risikovurdering av bergsprengte drikkevannsmagasin (kun digital)

Rapport 269/2022

Utgivelse: Mars 2022

Forfattere: Mathias H. Kleppen, Anne-Marie Bomo, Frida Celius Kalheim, Jørn Harald S. Andersen, Nicole Ragvin, Lars Været

En videopresentasjon av rapporten kan sees ved å følge denne linken.

I Norge er det relativt vanlig å benytte seg av bergsprengte drikkevannsmagasin i distribusjonssystemet for drikkevann (produsert rentvann). Ledningsnettet på distribusjonssiden er ved normale driftsforhold under trykk. Dette gir en barriereeffekt mot forurensninger fra omkringliggende masser. Drikkevannsmagasin i berg er ikke trykksatt, de har fritt vannspeil og fremmedvann lekker inn i varierende grad fra sprekker i overdekningen. Drikkevannsmagasin i berg skiller seg derfor vesentlig ut fra andre installasjoner på distribusjonssiden.

Skal vannverkseiere kunne øke sikkerheten i bergsprengte drikkevannsmagasin mot forurensninger må disse anleggene vurderes særskilt, og ikke som en ordinær del av det trykksatte distribusjonssystemet. Siden disse magasinene kommuniserer med grunnvannet i omkringliggende berg har de flere forvaltningsmessige likhetstrekk med grunnvannsbrønner i fjell, og dermed blir det nødvendig å kartlegge hvilke forurensende aktiviteter som finnes i overdekningens terreng og hvilke påvirkninger disse kan ha på drikkevannskvaliteten, i tillegg til geologien og hydrogeologien i drikkevannsmagasinets tilsigsområde.

Rapport 269/2022 gir vannverkseiere med ansvar for drikkevannsmagasin i berg en faglig veiledning for å foreta en vurdering av egne magasin, avdekke ev. mangler og forbedringspunkt, samt å kunne vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å bedre sikkerheten.

 

Want a discount? Become a member!