A 264 Alternativ til akkreditert prøvetaking

Rapport 264/2021

Utgivelse: September 2021

Forfattere: Elisabeth Lyngstad og Line Diana Blytt, COWI

I 2006 kom det nytt regelverk på avløpsområdet og i revidert forurensningsforskrift som trådte i kraft 1.1.2007 ble det gitt krav om at:

«Virksomheter som utfører prøvetaking, herunder konservering, skal fra 31. desember 2008 være akkreditert for prøvetaking eller ha et tilsvarende kvalitetssikringssystem for prøvetaking godkjent av en kvalifisert nøytral instans.»

Etter 12 år med akkreditert prøvetaking ser man at prøvetaking på avløpsrenseanlegg har fått et stort løft, samtidig som at systemet er vesentlig mer omfattende og firkantet enn forutsett. Det har derfor fra bransjen sin side vært ønskelig å se på om det kan finnes alternativer
til akkreditert prøvetaking som opprettholder kvaliteten på prøvene og som sikrer at kravet om representative prøver i forskriften kan etterleves.

Want a discount? Become a member!