A 200 Håndtering av overvann fra urbane veger (kun digital)

Rapportnr: 200/2014 (kun digital)

Utgivelsesdato: 12. juni 2014

Forfatter: Christen Ræstad

Rapporten omhandler overvann fra vegene som tilføres de kommunale avløpsledningene. Den fokuserer særlig på tettbygde strøk, hvor avløpsledningene ofte er gamle med spillvann og overvann i felles ledning. I slike områder er det gjerne behov for å redusere tilførselen av overvann til avløpsrenseanleggene.

Målet er å belyse utfordringene med å håndtere overvann fra vegareal som kommer i berøring med kommunale avløpsanlegg. I tillegg skal rapporten gi kunnskapsgrunnlag for å kunne håndtere overvannet bedre i fremtiden med hensyn til:

  • Overordnete prinsipper
  • Ansvarsfordeling
  • Eventuelle behov for endringer i regelverk, veiledninger og håndbøker
  • Samhandlingsrutiner
Want a discount? Become a member!