C 15 Digitalisering av VA‐sektoren i Norge—status, utfordringer og behov

Rapport nr. C15/2022

Utgivelsesdato : Mars 2022

Forfatter: Stian Bruaset (SINTEF) og Jon Røstum (Volue)

Denne rapporten er et resultat av prosjektet Digital Water City in Norway, som er et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet er finansiert for å øke samfunnseffekten fra pågående Horisont 2020‐prosjekter, i dette tilfellet EU prosjektet Digital Water City.

Hovedhensikten med rapporten er å gi en oversikt over status for digitale løsninger innen vann‐ og avløpssektoren i Norge. Rapporten vil også oppsummere hovedkonklusjonene fra en workshop som ble gjennomført som en del av prosjektet. Gjennom workshopen har man fått innspill fra kommuner om utfordringer og behov i bransjen, og hva som skal til for at de vil implementere nye løsninger, deriblant hvilke krav man vil stille til løsningene.

Denne rapporten gir et innblikk i nåværende status, og peker på hva man bør fokusere på de neste årene når det gjelder digitalisering, med utgangspunkt i utfordringer og behov som bransjen selv har påpekt.

Hovedkonklusjonene fra prosjektet er følgende:

  1. Det er stor mangel på informasjon, kompetanse og ressurser ute i bransjen til å kunne øke innsatsen innenfor digitalisering.
  2. Det er behov for flere pilotprosjekter hvor man tester og prøver ut nye teknologier og løsninger, og formidler resultatene til bransjen.
  3. Det er et stort behov for å samle og sammenstille data fra flere kilder på en god måte, og å bruke disse for å modellere, analysere og visualisere gjennom helhetlige IoT systemer. Målet med dette er å få en bedre helhetsforståelse av VA‐systemene.