C 10 Energianalyse av norsk VA-sektor

Rapport C10/2016

Forfatter: Hogne Nersund Larsen, Asplan Viak

Dette notat undersøker energibruken i VA-sektoren i alle norske kommuner basert pa KOSTRA rapporteringen til SSB. Analysen dekker funksjonene 340 Produksjon av vann, 345 Distribusjon av vann, 350 Avløpsrensing og 353 Avløpsnett (fra na av referert til som VA – sektoren) for a r 2014. Norske kommuner kjøpte i 2014 inn energi for over 4 milliarder NOK. Av dette er 438 millioner innkjøpt energi til kommunal VA-virksomhet. Dette tallet øker med 107 millioner NOK hvis man inkluderer innkjøpt energi til IKS-KF, og videre med 14 millioner NOK hvis man estimerer energibruk ved kjøp av VA-tjenester fra det private. Til sammen tilsvarer dette innkjøpet et energibruk pa 831 GWh.