C 11 Grunnvannskilden som hygienisk barriere

Rapport nr. C11/2018

Utgivelsesdato: August 2018

Forfatter: Hanne Kvitsand, Asplan Viak

Denne rapporten belyser forhold som påvirker naturlig mikrobiell barriereeffekt i grunnvannssonen ved norske løsmasseakviferer, og gir en oversikt over retningslinjer for mikrobiell beskyttelse av grunnvannskilder.

Rapporten gir kort informasjon om grunnvannsforsyning fra løsmasseakviferer i Norge, og gir en innføring i de viktigste mekanismene som bidrar til reduksjon av smittestoffer i grunnvann under norske naturforhold. Av disse har inaktivering av smittestoffer tidligere vært ansett som den viktigste mekanismen, men nye forskingsresultater har vist at avsetting i løsmassene antakelig bidrar mer til den naturlige mikrobiologiske barriereeffekten i grunnvannssonen under norske forhold enn inaktivering. Renseeffekten fra filtrering i løsmassene kan imidlertid bli redusert dersom løsmassene har lagdelinger og kanaler med grove masser som gir kortslutning i strømningsvei og hurtig transport av smittestoffer fram til produksjonsbrønn. Utførte fullskala forsøk ved et pilotanlegg i Midt-Norge er et første skritt i arbeidet med å øke kunnskapen om mikrobiell sikkerhet ved grunnvannsforsyning i Norge, og bør følges opp med supplerende laboratorie- og fullskala feltforsøk.

Grunnvannsanlegg i Norge kan forsyne grunnvann uten desinfeksjon så fremt farekartlegging tilsier at desinfeksjon ikke behøves. Begrepet farekartlegging i denne sammenheng må avklares nærmere, og verktøy for gjennomføring av farekartlegging knyttet til mikrobiell sikkerhet ved grunnvannsforsyning bør vurderes utarbeidet. Eksempler på farekartlegging i verktøy utarbeidet i USA og Canada er inkludert i foreliggende rapport.