C 14 Long-term sustainable management of the urban water pipe networks

Rapport nr. C14/2019

Utgivelsesdato : Mai 2019

Forfatter: Stian Bruaset

Vannverk verden rundt står overfor fremtidige utfordringer relatert til forsyning av sikkert og godt drikkevann, og miljøvennlig håndtering av avløpsvann. Ledningsnettene for vann og avløp er sentrale komponenter i denne problemstillingen. Det er svært viktig at ledningsnettene forvaltes på en måte som ikke fører til forringelse av ledningene, forringelse av vannkvaliteten og miljøet, eller en forringelse av VA-tjenestenes kvalitet. Sentrale utfordringer relatert til ledningsnettets funksjon og service de neste tiårene er klimaendringer, befolkningsvekst og urbanisering, og økt påkjenning på klodens ressurser. Langsiktige og holistiske vurderinger er nødvendige for å ta de nødvendige strategiske valgene man trenger for å oppnå en bærekraftig VA sektor.

Norsk Vann og VASK-kommunene har, sammen med Forskningsrådet, støttet denne doktorgradsavhandlingen på NTNU innen emnet bærekraftig fornyelse av ledningsnettet.