Driftsoperatørkurs på VA transportanlegg, Hamar uke 13 2025

Viktig info:

Kursavgiften dekker lunsj og kursmateriell, men ikke reise- og oppholdsutgifter. Dette må ved behov bestilles av deltakeren selv.

Kurset avholdes i følgende uker:

 1. uke 13: 24.-28.03.25
 2. uke 20: 12.-16.05.25
 3. uke 25: 16.-20.06.25

Hvorfor?

Er du driftsoperatør på VA transportanlegg og har jobbet min 6 måneder, da har vi grunnkurset for deg!

Kursets mål

Driftsoperatøren skal kunne utføre de ulike arbeidsoppgaver som skal gjøres på VA-transportsystemene på en slik måte at det ivaretar de krav til kvalitet og sikkerhet som eier og myndigheter krever. Driftsoperatøren skal vise i praktisk arbeid at han/hun har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som ivaretar de mål som er satt for driften av anleggene.

Målgruppe

Driftsoperatører på VA-verk som arbeider med drift og vedlikehold av VA- transportsystemer. Det anbefales minimum 6 måneder relevant praksis for å få tilfredsstillende kursutbytte.

Undervisningsopplegg

Deltagerne er aktive i øvelser og oppgaver som kaster lys over stoffet på en bedre måte enn rene teoriforelesninger. Arbeidsformen er engasjerende og spennende. Deltagerne bidrar med egne erfaringer og konkrete eksempler, slik at læringen bedre kan overføres til egen arbeidssituasjon.

Prosjektarbeid

Deltagerne arbeider individuelt eller i gruppe der de planlegger, gjennomfører og presenterer en prosjektoppgave med utgangspunkt i en aktuell problemstilling fra egen virksomhet. Oppgaven skal være nyttig for arbeidsgiveren og lærerik for deltageren. Veiledning gis underveis i prosjektarbeidet. Oppgaven gjennomføres helst i samråd med kontaktpersoner i egen bedrift/kommune.

Prosjektoppgaven danner grunnlag for evaluering av den enkelte deltager. Det blir utstedt kursbevis til alle som fullfører undervisningen og består prosjektoppgaven.

Innhold

1) Innføring i VA-sektoren. Oversikter
 • Hvordan påvirker vannbehandling ledningsnettet?
 • Hvordan påvirker avløpstransport renseprosessen?

NB! Det presiseres at dette ikke er en ren repetisjon av de andre 3-ukerskursene om hhv behandling av drikkevann og avløpsrensing. I stedet belyses sammenhenger mellom transport og behandling.

2) Drift og vedlikehold av systemer for vanndistribusjon
 • VA-teori – Vann
 • Ledningsnettet
 • Bassenger og trykkøkningsstasjoner
  Drift og vedlikehold (spyling, pluggkjøring/rengjøring, lekkasjesøk, inspeksjon med mer)
 • HMS
3) Drift og vedlikehold av avløpsnettet og overvannssystemene
 • VA-teori – Avløp
 • Ledningsnettet
 • Pumpestasjoner for avløpsvann
 • Overløp og fordrøyningsmagasiner
 • Drift og vedlikehold (spyling, rengjøring, lekkasjesøk, inspeksjon med mer)
 • HMS
4) Helse, miljø og sikkerhet generelt
5) Aktuelle lover og forskrifter. Systemer. Internkontroll
 • Driftskontroll, intern overvåkning, myndighetenes kontroll
 • Vurdering og rapportering
6) Befaringer til og praktisk arbeid knyttet til:
 • Høydebassenger, trykkøkningsstasjoner med mer (vann)
 • Pumpestasjoner, fordrøyning med mer (avløp)
 • Nyanlegg vann- og avløpsledninger
 • Lekkasjesøk
 • Rørinspeksjon

Kursmateriell

 • Perm m/innhold
 • Lærebok

Varighet

3 uker

Praktisk gjennomføring:

Kurset går over 3 uker hvor ovennevnte emner er delt i tre hovedkategorier:

Uke 1. Innføring og oversikter. Vanndistribusjon. Praktiske øvelser
Uke 2. Avløpsnettet og overvannssystemene. Praktiske øvelser
Uke 3. HMS. Regelverk. Internkontroll og systemer.

Kursdeltagerne må påregne noen timer utenfor ordinær arbeidstid for spesielle praktiske øvelse, se Innhold pkt 6

Last ned en veiledende timeplan her

Påmeldingsfrist: 4 uker før kursstart

Kursholder/Instruktører

Trond Kaulum (hovedlærer)

Andre:

 • Lokalt VA-fagpersonell
 • Faste samarbeidspartnere (kjemikalier og installasjoner)
 • Lokale/regionale leverandører
 • Lokale faginstanser innen laboratorie, myndighet og HMS)

Bistand fra ressurspersoner vil variere fra kurs til kurs.

Kontaktinfo

Faglig:
Trond Kaulum, lærer Norsk Vann
Marit Skjel, rådgiver Norsk Vann

Praktisk:
Sissel Løvås-Hauge, administrasjonskonsulent Norsk Vann

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Jeg ønsker å delta på kurs
kr 42000
16 tilgjengelig